Меѓу клупи и зеленило | Benches and greenery

Ива беше радосна на сонце, Сандра го славеше Карпош, мене ми останува да се радувам на.. тревата? Шала на страна, супер е кога предвесник на пролетта е зеленило насекаде, дури и ако времето ни се менува 365 пати на ден, дури и ако разликата меѓу вечерта и денот е 15 степени. Се мириса пролет во воздухот, а мирисот се шири низ зеленилото! Уште малку, пролет! Часовникот со морска тема за навигација, не штети на пролетното расположение :)

Часовникот е на SKAGEN, а може да го најдете во my:time.

English translation at the end of this post.

DSC_1312

DSC_1314 DSC_1293

Iva was happy for the sunshine, Sandra celebrated Karpos, I am here to rejoice in the grass ..? Jokes side, it’s great when a hint of the spring is seeing green everywhere, even if the weather is changing 365 times a day, even if the difference between night and day is 15 degrees. You can smell spring in the air, and the smell spreads through the greenery! A little more, and spring! A watch with a nautical theme for navigation, does not hurt the spring mood :)

The watch in the photo is SKAGEN, and you can find it at my:time.

Kalina Zografska

Facebook CommentYou may also like