Едиторијал: македонски дизајнери со лондонски шмек | Editorial: Macedonian designers with a Londoner's touch

Можеби ви текнува на оваа фотка од мистериозна фото-сесија за време на Модниот викенд? Конечно ни е драго што смееме да ги објавиме и другите фотки од „зад фотографот“ кои ги направивме за време на создавањето на едиторијалот кој вклучува 25 македонски дизајнери на облека и на модни додатоци кои волшебно беа споени од вештите раце (и ум) на Ребека Рој!

Ребека во текот на целата недела ги посетуваше студијата на дизајнерите и лично одбра парчиња од Лидија Георгиева, „Mcouture by Mila Kadriu“, Стефанија Насеска, VIBRAZIONI на Александра Митковска, Chic Undercowear на Бобан Илиевски, Олгица Ѓоргиева, Никола Ефтимов, Андријана Динева, Оливера Штакоска, Јована Филиповиќ, Ненад Секирарски, Росица Мршиќ, „Le Brand“, Ирина Тошева, Никола Петровски и „Squire“ на Јован Петровски.

Креациите се потполнети со модни додатоци од „Drama“, „Emi Noris“, „Simovska Design“, „Daemonium by Magdalena Dimkovska“, Анита Несторовска, Билјана Клекачкоска, „Ilina Design“ и „Kapka Jewelry“.

Стилист: Ребека Рој

Фотограф: Жарко Чулиќ

Фризура: „Бубе Студио Ин“

Шминка: Симона Салтирова во соработка со Авон

Модели: Емилија Златковска, Марија Цветковска и Вања Трампевски (Агенција Подиум).

На овој линк погледнете ги фотографиите кои ќе се најдат во каталогот кој ќе помогне при промоција на македонските дизајнери во странство, а тука погледнете како изгледаше сето тоа низ нашиот објектив :)

tumblr_inline_nf90v27n3E1r8ynb7.jpg

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Maybe you remember this photo from a mysterious photo session during Fashion Weekend? We’re so glad to finally being able to publish the rest of the photos “behind the photographer” that we took during the creation of the editorial. The editorial includes 25 macedonian apparel and accessory designers that were magically managed in the hands and mind of Rebekah Roy!

Rebekah visited the studios of designers for the week and personally chose pieces by Lidya Georgieva„Mcouture by Mila Kadriu“,Stefanija NaseskaVIBRAZIONI by Aleksandra MitkovskaChic Undercowear by Boban IlievskiOlgica GjorgjievaNikola EftimovAndrijana DinevaOlivera ShtakoskaJovana FilipovicNenad SekirarskiRosica Mrshic„Le Brand“Irina ToshevaNikola Petrovski и „Squire“ by Jovan Petrovski.

The creations are accompanied by accesories by „Drama“, „Emi Noris“,„Simovska Design“, „Daemonium by Magdalena Dimkovska“, Anita Nestorovska, Biljana Klechkachkoska,, „Ilina Design“ and „Kapka Jewelry“.

Stylist: Rebekah Roy

Photograph: Zarko Culic

Hair: „Bube Studio In“

Make up: Simona Saltirova in cooperation with Avon

Models: Emilija Zlatkovska, Marija Svetkovska and Vanja Trampevski (Podium Agency).

On the following link look at the photograghs that will be in the catalogue to aid in the macedonian designers abroad , and look above to see how it looked through our lens :)

Facebook CommentYou may also like