Синемаграфски инстинкт на Антонија Ристовска | Cinemagraph instinct by Antonija Ristovska

Колекцијата на Антонија Ристовска што ја погледнавме на Моден Викенд Скопје е претставена во онлајн каталог на сосема оригинален начин за прв пат кај нас.

Синемаграфии се фотографии каде само еден дел од целосната слика е подвижен кој остава мистичен впечаток на фотографијата. Овој стил на презентација сосема ја доловува атмосферата што ја создава колекцијата „Инстинкт“, а особено впечатлив е синемаграфијата на Маја Ристeвска со змија која ползи околу нејзиниот врат.

Погледнете ги синемаграфите и остатокот од фотографиите од колекцијата.

Фотографи: Ани и Дими
Модели: Маријана Станојковска и Маја Ристевска
Шминка и фризура: Зоран Шурбевски
Змии сопственост на Војо Иванов

English translation at the end of the post.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

The line by Antonija Ristovska that we had the chance to see at the Fashion Weekend Skopje, this time is presented in an online editorial which is a first-timer in Macedonia.

Cinemagraphs are photographs where only one part of the whole image is moving which leaves a mystical impression of the photograph. This style completely captures the ambient that the “Instinct” line gives, but the cinemagraph of a crawling snake around Maja Ristevska’s neck is especially noticeable.

Take a look of the rest of the cinemagraphs and the photographs depicting this line.

Photography: Ani & Dimi
Models: Marijana Stanojkovska and Maja Ristevska
Hair and make-up: Zoran Shurbevski
Snake owner: Vojo Ivanov

Facebook CommentYou may also like